دفتر مرکزی: مشهد – بلوار ابوطالب – ابوطالب ۳۷- شماره ۱۴

مدیریت : ۰۹۱۵۵۲۴۹۰۰۱
دفتر فنی : ۰۹۱۵۵۰۷۸۶۵۶
تلفکس : ۰۵۱۳۷۵۱۹۶۰۶
بازرگانی : ۰۹۳۹۹۲۱۱۷۷۵