26 فروردین 1396

عنوان مقاله: اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی

 

نویسندگان:  صدرقاین سیدحسین*, اکبری مهدی, افشار هادی, نخجوانی مقدم محمدمهدی
 * موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
چکیده:به منظور ارزیابی فنی سه سیستم آبیاری میکرو بر عملکرد گوجه فرنگی در سه سطح تامین آب، طرح تحقیقاتی طی دو سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین به مرحله اجرا در آمد. در این طرح، سه سیستم آبیاری میکرو شامل، آبیاری قطره ای نواری تیپ زیر سطح خاک(A1) ، آبیاری قطره ای نواری تیپ روی سطح خاک(A2)  و آبیاری قطره ای با لوله های قطره چکان دار (A3) به عنوان عامل اصلی و سه سطح تامین آبB1 ،  B2و B3 به ترتیب به میزان ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد تامین آب مورد نیاز گیاه به عنوان عامل فرعی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد، بیشترین عملکرد محصول مربوط به روش آبیاری تیپ در عمق خاک با سطح تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بود، ولی تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد این روش آبیاری با روش آبیاری قطره ای با تامین آب به میزان ۷۵ درصد نیاز آبی وجود نداشت. همین طور بین میانگین میزان آب مصرفی این دو روش آبیاری تفاوت معنی داری وجود نداشت. کارایی مصرف آب در روش آبیاری قطره ای با تامین ۷۵ درصد نیاز آبی، به طور معنی داری بیشتر از میانگین کارایی مصرف آب در سایر تیمارها بود، و فقط با روش آبیاری قطره ای تیپ در عمق خاک با تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی تفاوت معنی دار نداشت. این نتایج نشان می دهد که حداکثر محصول گوجه فرنگی زمانی اتفاق می افتد، که نیاز آبی گیاه به طور کامل تامین شود. لذا با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار آبیاری قطره ای تیپ در عمق خاک با تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی با مصرف۳۹۲۰ متر مکعب آب در هکتار و تولید ۴۹۰۳۷ کیلوگرم گوجه فرنگی در هکتار از سایر تیمارها برتری داشته و برای جاهایی که محددیت منابع آبی وجود نداشته باشد …..                                                                      ادامه در دانلود کامل فایل پی دی اف

 

با اجازه و برگرفته از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب