26 اردیبهشت 1399

روند اخذ تسهیلات و اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار

با توجه به لزوم استفاده بهینه از منابع آبی زیر زمینی، کاهش هزینه ها، افزایش سطح زیر کشت و …  تسهیلاتی جهت انجام پروژه های آبیاری تحت فشار پرداخت می گردد. جهت دریافت این تسهیلات، کسانی که تصمیم به تغییر آبیاری مزارع و باغات خود از حالت سنتی به حالت آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی) دارند می بایست پس از ارائه این مدارک :

– یک برگ تقاضانامه
– فتوکپی اسناد مالکیت
– فتوکپی مدارک حقه آبه یا پروانه بهره برداری
– فتوکپی کارت ملی نماینده و کلیه شرکا
– فتوکپی پروانه کشاورزی
– معرفی نماینده طرح به امضای کلیه شرکا

مراحل زیر را طی نمایند:

 • تنظیم تقاضا نامه توسط متقاضی
 • استعلام از بانک عامل: وضعیت بدهی و ضمانت شخص متقاضی از بانک عامل استعلام می گردد.
 • استعلام از اداره منابع طبیعی در خصوص موقعیت اراضی ارائه شده: نامه ای به اداره منابع طبیعی به همراه کروکی زمین متقاضی ارسال گردیده و از لحاظ مشکل نداشتن زمین مانند اراضی ملی و غیره استعلام می گردد.
 • در صورت مثبت بودن جواب استعلام ها تهیه طرح توسط شرکت های مجاز صورت می گیرد. متقاضی به یکی از شرکتهایی که مورد تایید مدیریت می باشند مراجعه و تقاضای ایجاد طرحی برای زمین خود می کنند. شرکت نیز طرحی را آماده کرده و در چهار جلد به متقاضی تحویل می نماید.
 • بررسی طرح تهیه شده توسط کارشناس آبیاری تحت فشار شهرستان صورت می گیرد.
 • طرح به مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی نهایی ارسال می گردد.
 • طرح از سازمان به سرپرستی بانک عامل یا صندوق توسعه کشاورزی ارسال می گردد.
 • سرپرستی بانک طرح را بررسی و پس از تامین اعتبار لازم، طرح را به شعبات بانک ها در شهرستان ارسال می نماید و مدیریت نیز از طریق سازمان از موضوع مطلع می گردد.
 • متقاضی به بانک مراجعه و مدارک مورد نیاز بانک از قبیل ضمانت و وثیقه بابت طرح را تهیه می نماید.
 • طرح از طریق بانک مجددا به سرپرستی در استان ارسال می گردد.
 • مبلغ نهایی طرح در سرپرستی توسط کارشناسان بانک و سازمان جهاد کشاورزی تصویب می گردد.
 • طرح به شعب بانک در شهرستان ارسال جهت اجرای طرح با متقاضی عقد قرارداد می گردد.
 • قرارداد اجرا بین متقاضی و شرکت مجری با حضور نماینده شرکت مشاور و نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عقد می گردد.
 • شرکت مجری و نماینده شرکت مشاور طرح را با اراضی ارائه شده مطابقت داده و بررسی می نمایند.
 • پیش فاکتورهای لوازم مورد نیاز توسط متقاضی و یا شرکت مجری  تهیه می گردند.
 • فاکتور های تهیه شده، توسط شرکت مشاور بررسی و کنترل گردیده و صورتجلسه ای تهیه شده و به واحد آب و خاک مدیریت ارائه می گردد.
 • فاکتورها مجددا توسط کارشناس واحد آب و خاک بررسی شده و معرفی به بانک یا صندوق توسعه کشاورزی جهت پرداخت مبلغ فاکتورها در وجه صادر کننده انجام می شود. این پرداختها در چندین مرحله صورت می گیرد.
 • در پایان اجرای طرح با حضور متقاضی و نماینده شرکت مشاور و شرکت مجری و کارشناس مدیریت، شرکت مجری اقدام به تست و تحویل طرح به کارشناس آب و خاک شهرستان و به متقاضی طرح می نماید.
 • صورتجلسه تحویل موقت طرح توسط کارشناس مدیریت آب و خاک شهرستان تهیه می گردد. این صورتجلسه دارای هفت امضا می باشد.
 • صورتجلسه تحویل و فاکتور هزینه اجرا جهت تسویه حساب به بانک یا صندوق توسعه کشاورزی ارسال می گردد.

ادامه مطلب