3 اسفند 1396

روشهای آبیاری گردو

از کارهای بسیار مهم در پرورش گردو، آبیاری درختان گردو می باشد که نقش زیادی در کیفیت و رنگ میوه دارد، بنابرین آب لازم برای رشد گردو در مراحل مختلف رشد و نمو، باید در اختیار گیاه قرار گیرد.

حساس ترین مرحله نیاز آبی گردو، زمان تشکیل میوه تا پر شدن مغز میوه است.

اگر در این مرحله، آب مورد نیاز درخت گردو فراهم نشود، چروکیدگی مغز، کاهش درصد پر شدن مغز و تولید میوه هایی با مغز تیره و با کیفیت پایین رخ می دهد.

بعد از این مرحله درخت گردو نسبت به تنش آبی حساسیت کمتری نشان داده و آسیب کمتری به آن وارد می شود.

تنش آبی در درختان گردو باعث زیاد شدن خسارت آفتاب سوختگی، کم شدن وزن میوه، چروکیدگی و سیاه شدن مغز و پایین آمدن مقدار پروتئین، چربی و کربوهیدرات مغز خواهد شد.

فراهم آوردن آب لازم برای باغ گردو، به ویژه در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در رشد آن بسیار مؤثر می باشد.

در این ماه ها به دلیل حساسیت رشد و کامل شدن رشد میوه، کمبود آب و به وجود آمدن تنش آبی، خسارت زیادی به بار می آورد.

خرداد ماه، زمان رشد میوه گردو :   کم آبی باعث کوچک شدن میوه می شود.

تیر ماه، اوایل دوره پر شدن مغز گردو:    کم آبی موجب سقط جنین، پوکی و سیاه شدن مغز می شود.

مرداد ماه، مرحله آخر پر شدن مغز گردو:   کم آبی باعث چروکیدگی و تیره شدن رنگ مغز می شود.

شهریور ماه، نزدیک به برداشت گردو:   کم آبی باعث کم شدن ماده خشک مغز، پایین آمدن کیفیت، چروکیدگی و سیاه شدن مغز می شود.

میزان و نحوه آبیاری درختان گردو

در صورت آبیاری غرقابی، آبیاری باید به صورت مرتب در تابستان و حدود یک بار در هفته صورت گیرد. البته شرایط خاک باید به صورتی باشد که حالت آب گرفتگی و غرقابی پیدا نکند. در این نوع آبیاری، برای رشد سالیانه، به حدود ۷-۵ هزار مترمکعب آب در هر هکتار نیاز است.

در صورت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای، میزان نیاز آبی گردو در حدود ۴-۳ هزار مترمکعب می باشد که با در نظر داشتن این موضوع که از هر قطره چکان حدود ۴ لیتر آب  در ساعت خارج می شود، می توان تعداد قطره چکان لازم را بر حسب سن درخت و تعداد درخت در هکتار محاسبه نمود.

در شرایط دیم، گردو به حداق ۷۶۰ میلی متر بارندگی سالیانه نیاز دارد.

از آنجایی که ۶-۵ هفته پس از تشکیل میوه، حجم میوه به حداکثر خود می رسد، چنانچه نیاز آبی درخت در این دوران کافی نباشد، میوه ها حجم نهایی مطلوب را به دست نخواهند آورد و کوچک می مانند. بنابرین تامین آب کافی در طی تابستان برای این درخت بسیار مهم است.

 

 

 

برگرفته از کتاب:

مدیریت افزایش کیفیت گردو،

گردآورندگان: بابک مدنی، سید اصغر موسوی، حسین مرادی

 

 

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است.
ادامه مطلب