سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل فنی و اجرایی

ساجات

 

 

آدرس:  خیابان آزادی – بین نواب و رودکی – سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه ۱۳ – دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش –

کد پستی ۱۴۵۷۸۹۶۶۸۱

تلفن مستقیم :۶۶۹۴۰۷۴۶
پست الکترونیکی:  bahramy.mahdi@gmail.com

http://sajat.mporg.ir