7 دی 1399

کودهای شیمیایی

به طور کلی به هر نوع موادی که موجب تقویت خاک ، بالا بردن حاصلخیزی کیفی و کمی خاک و افزایش عملکرد محصول می شود کود گفته می شود.
کودها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از کودهای شیمیایی ، کود آلی و کود بیولوژیک.

کودهای شیمیایی به دو دسته تقسیم می شوند :

عناصر پر مصرف (ماکروالمنت) و عناصر کم مصرف (میکروالمنت) 

عناصر پر مصرف (ماکروالمنت) شامل: ازت (نیتروژن) ، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منیزیم و کلسیم

کودهای شیمیایی ازته

ازت در گیاهان به صورت های نیترات ،یون آمونیم و اوره قابل جذب می باشد. نیترات آمونیم ۳۳ درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشد. مزیت این کود در پایداری بیشتر آن نسبت به کود اوره می باشد. اوره رایج ترین کود مصرفی کشاورزی در ایران است. اوره از ترکیبات آلی بشمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده میشود. اوره و نیترات آمونیم را می توان قبل از کاشت محصول و یا بصورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد نمود به خاک داد. (اینجا را کلیک کنید)

کودهای شیمیایی فسفاته

به طورکلی درصد فسفر کودهای شیمیایی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر می نمایند. اسید فسفریک که از تجزیه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما بصورت کود شیمیائی مصرف نمی شود. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود بوسیله کلسیم در خاک های قلیایی و بوسیله آهن و آلومینیوم در خاکهای اسیدی تثبیت می گردد. معمولاً کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سالهای آینده قابل جذب گیاه می گردد.

میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است می بایست کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان محلول فسفر در PH  ۶ تا ۵/۶ مشاهده می شود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد. تغییر pH خاک در خاکهای اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاکهای قلیائی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است.

کودهای شیمیایی پتاسه

اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود  ندارد. کلرورپتاسیم فراوانترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول (بخصوص یونجه) نیز مشاهده می گردد. سولفات پتاسیم معمولترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک بعنوان منبع قابل توجه پتاسیم بشمار نمی رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. نیترات پتاسیم دارای ۴۴% اکسید پتاسیم است، اما کودی گران قیمت می باشد. خاکهائی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و ایلیت دارند پتاسیم را تثبیت می کنند. کلرورپتاسیم دارای مقدار زیادی پتاسیم (۶۰ تا ۶۲ درصد) می باشد با این حال مصرف کلرورپتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید. با این که مقداری کلر برای محصولاتی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد.

کودهای شیمیایی گوگرد

هر چه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن دراصلاح خاکهای قلیائی استفاده می شود.

کمبود گوگرد در خاک هایی که به شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده می شود.

در این صورت می بایست گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. مقدار گوگرد کودها را بصورت درصد عنصر گوگرد  ذکر می کنند انتخاب نوع کود گوگرد دار به pH خاک بستگی دارد. در خاک های اسیدی می توان از سولفات کلسیم یا ژیپس(سنگ گچ) بعنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای ۱۸ درصد گوگرد و ۲۲ درصد کلسیم است ژیپس علاوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایش pH خاک نیز می گردد.

کودهای شیمیایی کلسیم و منیزیم

کلسیم و منیزیم کمتر بعنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاکها (به استثنای خاکهای نواحی مرطوب) دیده نمی شود. خاکهای نواحی مرطوب اسیدی بوده و برای اصلاح آنها از کلسیم و منیزیم استفاده می شود. در خاکهای اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات کلسیم برای اصلاح خاکهای اسیدی مصرف می شود. درنتیجه کمبود احتمالی کلسیم و منیزیم نیز مرتفع می گردد.(رهروان رویش سبز)

 

 

عناصر کم مصرف (میکروالمنت) شامل: آهن، روی، مس، منگنز ، مولیبدن و بور

گیاهان برای رشد کافی به عناصر غذایی نظیر میکروالمنت ها نیاز دارند که تامین این عناصر در خاک­هایی که با کمبود مواجه هستند از طریق کود صورت می­گیرد و علت پیشرفت عملکرد محصولات کشاورزی طی سال­‌های اخیر استفاده از کودهای شیمیایی می‌­باشد. ریز مغذی­ ها (آهن، مس، روی، منگنز، بور و مولیبدن) اگرچه در مقدار بسیار کم مورد نیاز گیاه هستند اما در بسیاری از واکنش‌­های آنزیمی گیاه، ساختار آنزیم­‌های فتوسنتزی، انتقال انرژی و تولید ترکیبات ضروری نقش مهمی ایفا می­‌کنند که با استفاده از کودهای شیمیایی این عناصر در دسترس گیاه قرار می­‌گیرند. با این حال، میزان استفاده از این کودها باید کنترل شده باشد تا موجب مسمومیت گیاه نگردد.

آهن

آهن فلزی نسبتاً فراوان در جهان است و اهمیت حیاتی در زندگی حیوانات و گیاهان دارد. ماده غذایی آهن، یکی از عناصر غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باغی لازم است و در تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش ارزنده ای دارد.آهن در ساختار هموپروتئین ها مانند سیتوکروم ها ، سیتوکروم اکسیدازولگ هموگلوبین شرکت می‌کند. آهن گرچه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن نقش مهمی دارد. این عنصر به اشکال مختلف کانی در خاک وجود دارد.

روی

روی برای فعالیت چند آنزیم مانند الکل دهیدروژناز و کربنیک انیدراز مورد نیاز است. این عنصر در خاک ها به مقدار متغیر وجود دارد ولی نسبت روی قابل جذب و یون روی ضعیف است. کمبود آن در ترکیب و تشکیل اسید ریبونوکلئیک و در نتیجه تشکیل پروتئین گیاهی نقش مهمی ایفا می کند. روی آثار عمیقی در متابولیسم نرمال گیاه دارد و بطور کلی متابولیسم کربوهیدراتها، پروتئین، اکسین و فرآیندهای زایشی تحت تأثیر شدید کمبود روی قرار می گیرند.

مس

مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود دارد و چند آنزیم را فعال می کند. یون های مس تنها به صورت کمپلکس و قابل مبادله به ماده آلی، متصل و قابل جذب می باشند. در صورت کمبود مس، برگها کوچک مانده و سرشاخه های جوان دچار برگ سوختگی می شوند و در محیطهایی با PH قلیایی، مس بطور کلی غیر قابل جذب برای گیاه می باشد، لذا بازده مس موجود در خاک های ایران بسیار پائین است. این عنصر در سیستم های آنزیمی اکسیداز- کاتالاز ضروری است و در واکنش های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. این عنصر در گیاه متحرک نیست، لذا همواره به شکل رسوب در خاک باقی می ماند.

منگنز

ماده غذایی آهن، یکی از عناصر غذایی کم مصرف است که وجود آن به اندازه کافی برای رشد گیاهان زراعی و باغی لازم است و در تشکیل سبزینه گیاهان زراعی و باغی نقش ارزنده ای دارد. آهن در ساختار هموپروتئین ها مانند سیتوکروم ها ، سیتوکروم اکسیداز و لگ هموگلوبین شرکت می‌کند. آهن گرچه در ساختار کلروفیل وجود ندارد ولی در سنتز آن نقش مهمی دارد. این عنصر به اشکال مختلف کانی در خاک وجود دارد.

مولیبدن

انتقال مولیبدن احتمالاً در آوندهای چوبی صورت می گیرد. هرچند که از سوی دیگر قدرت جابجایی آن در گیاه نسبتاً کم است و به همین دلیل این عنصر بیشتر در آوندهای آبکشی و سلولهای پارانشیمی متمرکز می شود و به دلیل ناچیز بودن مقدار مولیبدن قابل جذب در خاک، غلظت آن معمولاً در بافت های گیاهی کم است.

بور

این عنصر برای تشکیل دیواره سلولی، انتقال قندها و نشاسته تشکیل جوانه انتهایی تشکیل دانه و لوله گرده ضروری می باشد. با وجود اینکه بور در خاک خیلی پویا می باشد اما در گیاه پویایی آن خیلی کم است. در نتیجه کمبود و سمیت آن هر دو حائز اهمیت است، لذا روش کاربرد بور نقش مهمی در میزان استفاده آن دارد.

مزایای مصرف کود شیمیایی

به طور کلی کودهای شیمیایی در مقایسه با کود های آلی حجم کمتری دارند و قیمت ارزانتر، مصرف راحت‌تر و در دسترس بودن این نوع کود باعث افزایش مصرف آنها نسبت به سایر انواع کودها شده است. ولی باید در نظر داشت استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی می‌تواند خطراتی را برای محیط زیست، آلودگی آب و خاک و در نهایت ورود به زنجیره غذایی انسان و کاهش امنیت غذایی به همراه داشته باشد.

معایب مصرف کودهای شیمیایی

تحقیقات پژوهشگران در سالهای اخیر نشان داده است، استفاده از انواع کودهای شیمیایی، آفت کش‌ها و سموم در تولید محصولات باغبانی و کشاورزی باعث ورود بی‌رویه عناصر سمی همراه کودها به زنجیره غذایی انسان شده است و به مرور در بدن تجمع یافته و باعث افزایش بیماری‌های ناشناخته، انواع سرطان‌ها و ناهنجاریهای ژنتیکی در بشر شده است.

در حقیقت مصرف زیاد مواد شیمیایی، مورد انتقاد دانشمندان و متخصصین قرار گرفته است و بدین ترتیب استفاده گسترده از کودهای شمیایی را زیر سوال می‌برد. مسلما مصرف درست انواع کودها و سموم کشاورزی، مهمترین راه بهبود حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغبانی با کمترین پیامدهای جانبی می‌باشد.

توصیه‌های مهم در استفاده از کودهای شیمیایی

به منظور استفاده از کود شیمیایی، توجه به مقدار و بهترین زمان مصرف، نوع کود و روش کوددهی بسیار مهم است و تاثیر بسزایی در تولید محصول خواهد داشت. همچنین باید به نحوی از آن استفاده شود که که بخش اعظم کود بصورت قابل جذب گیاه در خاک باقی بماند و باعث آلودگی محیط زیست و تلفات کود و سرمایه نشود.

این کودها معمولا دارای تعداد معدودی عنصر هستند و از سرعت عمل بالایی برخوردار می‌باشند و بلافاصله پس از ورود به خاک یونیزه شده و بتدریج جذب گیاه می‌شوند. برخی از کودها که از حلالیت بیشتری برخوردار هستند در صورت عدم رعایت مسائل فنی به سرعت تحت تاثیر شرایط محیطی مثل آبشویی، تجزیه و تثبیت قرار گرفته و از دسترس گیاهان خارج می‌شوند. سرنوشت کوتاه مدت و بلند مدت کود در خاک به ترکیب شیمیایی کود، شرایط آب و هوایی ناحیه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، گونه و رقم گیاه، مقدار کود داده شده به خاک و بالاخره به زمان بستگی دارد.

In general, any type of material that strengthens the soil, increases the quality and quantity of soil fertility and increases crop yield is called fertilizer. Fertilizers are generally divided into three categories: chemical fertilizers, organic fertilizers and biological fertilizers. fertilizers, specifications . Chemical fertilizers are divided into two categories  – macroelements: include  nitrogen (nitrogen), phosphorus, potassium, sulfur,   magnesium and calcium – microelements include: iron, zinc, copper, manganese, molybdenum and boron

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید.

ادامه مطلب
22 آذر 1399

حدف معافیت مالیاتی کشاورزان

دکتر محمد فاضلی مطرح کرد:

چرا کشاورزانی با درآمد میلیونی مالیات نمی‌دهند؟

من اطمینان دارم شما جزء اکثریت مردمی هستید که به آن‌چه در این یادداشت، می‌نویسم و می‌پرسم حتی فکر نکرده‌اید. نوشته و سؤالم درباره معافیت مالیاتی است. بگذارید قبل از ورود به مسأله اصلی، از این خبر شروع کنم که مجلس روز سی بهمن، کارمندان دولتی و غیردولتی دارای درآمد تا سقف سالیانه ۳۳ میلیون تومان، و کسبه و مشاغل تا سقف ۲۵.۸ میلیون تومان را از مالیات معاف کرد. این یعنی کارمندانی که تا ماهی ۲۷۵۰۰۰۰ تومان حقوق می‌گیرند و کسبه‌ای که تا ماهی ۲۱۵۰۰۰۰ تومان درآمد دارند از مالیات معاف هستند. معافیت مالیاتی صاحبان درآمد‌های پایین در همه جهان متداول است، اما معافیت مالیاتی مسأله‌ای بسیار عظیم‌تر از معافیت کارمندان و کسبه‌ای با این سقف‌های درآمدی است.
من می‌دانم که مالیات ابزاری برای تنظیم‌گری هم هست و فقط منبع درآمد دولت نیست. مالیات برای رسمی کردن اقتصاد، تنظیم انگیزه‌های فعالان اقتصادی و برای مثال کاهش مالیات در یک بخش به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری در آن کاربرد دارد. پرسش‌هایم، اما علی‌رغم این دانسته، کماکان اهمیت دارند، پس حالا می‌توانیم یک گام به اصل مطلب نزدیک‌تر شویم.
فصل اول از باب چهار قانون مالیات‌های مستقیم (با اصلاحات ۳۱/۴/۱۳۹۴) به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ را در بر می‌گیرد. این مواد فعالیت‌هایی را تشریح می‌کنند که «مالیات با نرخ صفر» دارند، یعنی فرد حقیقی یا حقوقی (مؤدی مالیاتی) باید درآمدهایش را اظهار کند، دفاتر و حساب‌های مالیاتی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی هم درآمد مشمول مالیاتش را حساب می‌کند، ولی نرخ مالیات برای آن‌ها صفر است. خاصیت این کار آن است که مؤدی مالیاتی در نظام اقتصاد رسمی قرار می‌گیرد و درآمد و حساب و کتابش مشخص است و پس از پایان دوره زمانی معافیت مالیاتی حمایتی، امکان اخذ مالیات وجود دارد. برای مثال، «۱۰۰ درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، با نرخ مالیاتی صفر محاسبه می‌شود.» (بند «ز»، ماده ۱۳۲)، اما هنوز به پرسش اصلی نرسیده‌ایم.
عجیب‌ترین فصل و ماده این قانون، فصل دوم از باب سوم (مالیات بر درآمد) است: مالیات بر درآمد کشاورزی. ماده ۸۱ این قانون می‌گوید «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» دولت طبق همین قانون موظف بوده تا پایان برنامه سوم توسعه (الان برنامه ششم هستیم) مطالعات لازم برای تعیین آن فعالیت‌هایی که ادامه معافیت مالیاتی آن‌ها ضرورت دارد را انجام دهد و لایحه به مجلس بدهد. ماده ۱۴۱ همین قانون نیز تصریح می‌کند که صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی هم مشمول مالیات نرخ صفر است.
سؤال: آیا همه کشاورزان، دامداران، زنبورداران و بقیه فعالان بخش کشاورزی درآمد سالیانه کمتر از ۳۳ میلیون تومان (سقف معافیت مالیاتی کارمندان) دارند که باید از مالیات معاف باشند؟ آیا پرسیده‌اید چرا کشاورزان بزرگ‌مالک با ده‌ها، صد‌ها و هزاران هکتار زمین و درآمد‌های میلیارد تومانی، یا گاوداری‌های بزرگ با صد‌ها یا هزاران رأس دام یا واحد‌های بزرگ پرورش طیور یا جنگل‌داری از مالیات معاف هستند؟
ارزش اقتصاد کشاورزی ایران چقدر است؟ وزیر کشاورزی در پنج فروردین ۱۳۹۷ ارزش تولیدات کشاورزی ایران را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر معافیت مالیاتی مثل کارمندان با حقوق پایین، شامل کشاورزان خرده‌مالک و کم‌درآمد شود، همه این میزان مشمول مالیات نمی‌شود، اما اگر فقط ده درصد مالیات – صرف‌نظر از مالیات پلکانی – مشمول بخش کشاورزی شود، ۷ میلیارد دلار (معادل هفتاد هزار میلیارد تومان با دلار ده هزار تومان) مالیات بخش کشاورزی است.
چرا لایحه مالیات‌های بخش کشاورزی از ابتدای برنامه سوم تا به حال تدوین نشده و اثر مالیات ندادن این بخش در اقتصاد ایران، و مدیریت بخش آب و خاک چیست؟ چرا کشاورزی معاف از مالیات است؟ آیا همه کشاورزان از کارمندان معاف از مالیات کم‌درآمدتر هستند؟ آیا صادرکنندگان کالا‌های کشاورزی با درآمد‌های میلیون دلاری باید معاف از مالیات باشند؟ آیا درآمد‌های مالیاتی کشاورزی در شرایط تحریم و تنگنای مالی دولت که سبب افزایش فشار مالیاتی بر صنعت و خدمات (دو بخش اشتغال‌زا) می‌شود، نمی‌توانست از فشار بر این دو بخش بکاهد؟

حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی با کدام منطق صورت می‌گیرد؟/ آغازی بر پایان امنیت غذایی در ایران!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان، یکی از سیاست های کشور در طول سالیان گذشته بوده است چرا که تولید محصولات کشاورزی و عدم وابستگی به سایر کشورها، یکی از اولویت های هر کشوری محسوب می شود و یقینا هر کشوری که بتواند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شود و حتی با مازاد تولید، بتواند صادرات داشته باشد، یک امتیاز مثبت برایش ثبت می شود. در این میان، اعمال سیاست ها برای حمایت از کشاورز و صنعت کشاورزی، می تواند عامل مهمی برای افزایش انگیزه برای تولیدات محصولات کشاورزی باشد، به همین دلیل، در طول سالیان گذشته شاهد معافیت مالیاتی کشاورزان در کشورمان بوده ایم که به دلیل حمایت از کشاورزان صورت گرفت اما اخباری در طول روزهای گذشته در خصوص حذف این معافیت مالیاتی برای کشاورزان توسط دولت مخابره شده است. طبق مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف هستند اما تلاش اخیر کمیسیون اقتصاد دولت در جهت تصویب مصوبه لغو معافیت مالیاتی کشاورزان و دامپروران در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی کشورمان، جای سوال دارد که انتقادی زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشته است. در مهر سال جاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود. همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا باری سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان گذاشته، اقدام غیر منطقی است.

طرحی که باعث پایان قصه کشاورزی در ایران می شود
به گفته کارشناسان صنعت کشاورزی، این طرح فقط در شرایطی قابل دفاع است که زیر ساخت های یک صنعت سودآور فراهم شده باشد و به دلیل اینکه بخش کشاورزی کشورمان زیر ساخت های لازم را ندارد، می تواند برای کشاورزان زیان بار باشد؛ از این ها گذشته شیوع ویروس کرونا در کشور باعث آسیب زدن به بخش های مختلفی از کشور شده است و بخش کشاورزی هم از این مقوله جدا نبوده و از طرفی دیگر، تحریم های ظالمانه بیگانگان و همچنین نوسانات آب و هوایی، باعث شده که کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی به مشکلات عدیده ای مواجه باشند.

در طول ماه های گذشته اخباری نیز در خصوص افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی و فرآورده های کشاورزی به گوش رسید و همه این ها می تواند عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات کشاروزی باشد و همین روند اگر ادامه پیدا کند، عاملی برای متضرر شدن کشاورزان و در نهایت کاهش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی شود و به موازات آن، شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل عرضه ناکافی در کشور خواهیم بود و این امر، دولت ها را مجبور به واردات محصولات کشاورزی می شود که در این صورت، سالانه ارز زیادی از کشورمان به دلیل خرید این محصولات خارج خواهد شد. دریافت مالیات از بخش کشاورزی به معنی کاهش میزان اندک درآمد فعالان این بخش است که می‌تواند به مرور موجب خروج سرمایه از این بخش شود.در حال حضار نیز بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیش‌تر از گذشته خواهد شد و آغازیست برای پایان امنیت غذایی!. به راستی در شرایط تحریم شیوع ویروس کرونا که بار سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان است، چه ضرورتی به تصویب و اجرای این مصوبه دولتی بوده است و آیا مجلس موافق آن است یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی که خود را حامی کشاورزان می داند، برای حمایت از کشاورزان جهت عدم اخذ مالیاتی، چه راهکارهایی خواهد داشت؟

حذف معافیت مالیاتی کشاورزان؛ خط قرمز مجلس
جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یازدهمین مجلس شورای اسلامی معتقد است که معیشت کشاورزان و حمایت از صنعت کشاورزی به نفع کشاورز و مصرف کنندگان باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: یقینا حذف معافیات مالیاتی کشاورزان که به ضرر این اقشار زحمتکش و موثر جامعه است، خط قرمز مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و ما با آن مخالفیم چرا که در شرایط تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی که نیاز کشور به تولیدات بیشتر است، نباید شاهد تصویب طرح هایی به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی کشورمان باشیم و این مغایر با منطق است و یقینا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون کشاورزی با چنین طرح هایی مخالف است.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی در حال برنامه ریزی گسترده برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و طرح معیشتی تامین کالای اساسی با بیشترین آرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس حامی اقشار ضعیف جامعه است تا باعث رفع مشکلات معیشتی آنان شود و یقینا مجلس شورای اسلامی مانع از ضایع شدن حق و حقوق کشاورزان به عنوان اقشار زحمتکش جامع می شود و باید دست به دست هم داد تا با افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی، مانع از واردات محصولات کشاورزی شویم.

راستی در پایان با اشاره به برخی حمایت های مجلس از کشاورزان تاکید کرد: ساماندهی قوانین احداث آبخیزداری کشور و همچنین سنددار کردن زمین های کشاورزی به طوری که به نفع کشاورزان باشد، از جمله طرح هایی که کمیسیون کشاورزی مجلس آن را دنبال می کند و در گذشته، به این مباحث کمتر توجه شده بود اما منافع کشاورزان برای افزایش انگیزه های تولیدی، برای مجلس اهمیت دارد و ما در تلاش هستیم تا دولت، گندم را با نرخ بالاتری از کشاورزان خریداری کند چرا که شاهد افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی بودیم و این افزایش قیمت، نباید به ضرر کشاورز تمام شود و دولت با حمایتش می تواند باعث افزایش انگیزه به کشاورزان شود.

هر طرحی که به ضرر کشاورز باشد مردود است
طرح مصوب شده کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود به دلیل اینکه هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده است، مجلس نمی تواند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد اما مصممم است که با چنین طرح هایی که به صورت لایحه به مجلس فرستاده می شود، مقابله نمایند.

محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون کشاورزی هم با اشاره به موضوع مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: اخبار زیادی در خصوص مصوبه دولت در جهت اخذ مالیات از کشاورزی شنیده ایم اما طرح این مصوبه را هنوز مطالعه نکرده ایم اما یقینا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی فعالیت می کند و با حساسیت زیادی، این موضوع را دنبال خواهد کرد و هرگونه عمل غیرمنطقی که به ضرر کشاورزان باشد، مردود است.

به گفته این نماینده مجلس، موضوع حذف معافیت مالیاتی کشاورزی که توسط دولت مطرح شده است، به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود و باید ببینیم که دولت چه دلایلی برای طرح چنین موضوعی داشته است و دلایلش چیست.

نقدعلی معتقد است که مجلس شورای اسلامی هرگز راضی به تصویب مصوبه ای به ضرر کشاورزان نخواهد بود و طرح معافیت مالیاتی کشاورزی در راستای حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورز تدوین شده بود و هر طرح جدیدی که با آن مغایرت دارد باید در کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت کارشناسی و منطقی بررسی شود و مجلس هرگز نخواهد گذاشت که به جای حمایت از صنعت کشاورزی، قوانین و طرح هایی در راستای ضرر کشاورزان تصویب و اجرا شود.

این نماینده مجلس تاکید می کند که باید در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصوبه ها و طرح هایی به تصویب برسد که در راستای حمایت از کشاورزان باشد تا انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی در کشور به بالاترین سطح ممکن برسد و نیازی به وارادات محصولات کشاروزی نداشته باشیم اما یقینا حذف معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، موجب آسیب زدن به صنعت کشاورزی می شود و ما به جای انگیزه دادن به کشاورز، موجب متضرر شدنش می شویم و این مسئله در مرور زمان می تواند آسیب جدی به صنعت و تولید کشاورزی وارد کند.

نقدعلی در پایان با بیان اینکه صنعت کشاورزی باید در اولویت برنامه های کشور قرار بگیرد، افزود: شیوع ویروس کرونا تا حد امکانی به همه صنایع کشور آسیب وارد کرده و صنعت کشاورزی هم از این مقوله مستثنی نبوده است و در کنار آن، حذف معافیت مالیاتی کشاورزی باعث می شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تا حد زیادی کاهش پیدا کند و اندک سود حاصل کشاورزی هم صرف اخذ مالیات شود و در کنار این مشکل، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی هم از جمله عواملی است که به بخش کشاورزی کشورمان ضربه وارد می کند و دولت باید در راستای حمایت از کشاورزان، اقدام موثر انجام دهد.

معلوم نیست چرا در سال حمایت از تولید حذف معافیت مالیاتی کشاورزی مطرح شده است؟
زمانی که برای پی بردن به جزئیات طرح معافیت مالیاتی دولتی در بخش کشاورزی، با تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی صحبت می کردیم، اکثر آنها نسبت به این طرح ابراز تعجب می کردند و تاکید داشتند که باید طرح را مطالعه کنند و اگر چنین موضوعاتی در مجلس مطرح شود، یقینا از کشاورز و صنعت کشاورزی حمایت خواهند کرد.

رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه حذف معافیت مالیاتی کشاورزان توسط کمیسیون اقتصاد دولت اظهار داشت: نیاز است که این طرح در کمیسیون کشاورزی مجلس به طور دقیق مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و همکاران ما به بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات آن بپردازند تا ببینند دولت به چه دلایلی، در تلاش برای حذف معافیت مالیاتی از کشاورزان است.

وی سهولت بخشی در توسعه صنعت کشاورزی را جزو اولویت ها دانست و معتقد است که در جلسه ای که به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار می شود، طرح و مصوبه دولت مبنی بر اخذ مالیات از کشاورزان بررسی می شود و باید دانست که در شرایطی فعلی کشور که نیاز به تولید در بخش های مختلف علی الخصوص بخش کشاروزی جزو الزامات محسوب می شود، چرا طرح هایی در راستای کاهش انگیزه کشاورزان و سرمایه گذاران در صنعت کشاورزی مطرح شده است؟

نوروزی، جهش تولید را یکی از موضوعات مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی هایشان به موضوع تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی و ضرورت جهش تولید در کشور تاکید داشته اند و این نشان می دهد که باید سیاست ها و مصوبات مجلس و دولت در راستای حمایت از بخش تولیدی در همه بخش ها باشد و با توجه به اینکه بخش صنعت کشاورزی یکی از بخش های مهم در هر کشوری محسوب می شود، باید روش ها و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان کشاورزان ایجاد کرد تا روز به روز شاهد خودکفایی بیشتر در تولید محصولات کشاورزی باشیم و علاوه بر تامین نیاز داخلی، بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم.

واکنش کشاورزان به حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی
سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر کسی پوشیده نیست که مالیات منبع درآمد دولت برای ارائه خدمات به مردم و ابزاری برای انگیزه فعالان اقتصادی است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش، به منظور جلب سرمایه گذاری در آن حوزه است.

وی اضافه کرد: در همین راستا با استناد به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از تمامی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور و ماهیگیری، نوغان داری، احیای جنگل‌ها، باغات اشجار و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند و متأسفانه کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال حذف این قانون حمایتی مهم از بخش کشاورزی است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.

به گفته حسینی، در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست و در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که وضع مالیات بر بخش کشاورزی به نفع دولت است یا به نفع مصرف کننده؟ این اقدام موجب می‌شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با عدم استقبال روبرو شود و تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد بنابراین دولت مجبور به واردات کالاهای اساسی با هزینه بیشتر می‌شود و در نهایت هم دولت و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

شما هم نظرات خود را درباره مالیات برکشاوزان بنویسید.

According to the Iranian constitution, farmers do not pay taxes. But this law is completely wrong and leads Iran to the destruction of resources. In Iran, no one pays for the use of groundwater, and every year the groundwater level decreases and agriculture will destroy.

ادامه مطلب
16 آذر 1399

افزایش حمایتهای دولت از اجرای طرحهای آبیاری نوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح آبیاری تحت فشار از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت.غلامی افزود: برای اجرای طرح‌های آبیاری کم فشار نیز کمک بلاعوض دولت از هفت میلیون تومان به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای اجرای آبیاری نوین در استان اختصاص یافت، گفت: از این رقم تا ۱۰  میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به استان تخصیص یافته است. غلامی افزود: در حال حاضر سامانه‌های آبیاری نوین در سطح ۸ هزار و ۱۷۷ هکتار از اراضی استان در قالب ۲۸۰ پروژه در دست اجرا است. وی گفت: تاکنون در ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی سیستم‌های نوین آبیاری اجرا شده است. ۱۴۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی در خراسان جنوبی وجود دارد.

ادامه مطلب
30 آبان 1399

کود آبیاری

کود آبیاری عبارت است از مصرف کودهای شیمیایی همراه با آب آبیاری. در این روش محلول کودی (کود محلول)، در داخل آب آبیاری تزریق و در سطح مزرعه پخش می‌شود. با اجرای کودآبیاری رشد گیاهان بهتر و منظم‌تر صورت می‌گیرد؛ زیرا تمام مزرعه به طور یکنواخت توأم با هم کود و آب دریافت کرده‌اند.

در روش کود آبیاری بازده کود مصرفی بیشتر است و در مجموع مصرف کود کاهش پیدا می‌کند و هزینه کمتری صرف خرید کود می‌شود. کود آبیاری زمانی بهترین نتیجه را خواهد داشت که از طریق انتخاب سیستم آبیاری، توزیع یکنواخت آب را در مزرعه یا باغ داشته باشد و این شرط اصلی در بحث کود آبیاری است.

با اجرای کودآبیاری رشد گیاهان بهتر و منظم‌تر صورت می‌گیرد؛ زیرا تمام مزرعه به طور یکنواخت توأم با هم کود و آب دریافت کرده‌اند.

در سیستم‌های آبیاری تحت فشار که مجهز به تأسیسات مجهز دارند برای کود آبیاری مناسب‌تر هستند.

علاوه بر کود می‌توان از مواد دیگری همراه با آب آبیاری همچون کود؛ سموم و مواد تنظیم کننده رشد را نیز به کار برد.

اگر توزیع آب در مزرعه بطور یکنواخت نباشد ممکن است بخش‌‌هایی از مزرعه از کود کمتری برخوردار و در نتیجه با کمبود عناصر غذایی مواجه شوند، و بخش‌های دیگر کود بیشتری دریافت کنند و مشکل سوختگی و غلظت زیاد عناصر غذایی مطرح شود.

در روش کود آبیاری از مخازنی که تانک کود نامیده می شود برای توزیع کود استفاده می‌کنند که از جمله این مخازن می‌توان از تانک‌های تزریق کود تحت فشار یا پمپ‌های تزریق کننده کود نام برد.  در این روش بازده کود مصرفی بیشتر است و در مجموع مصرف کود کاهش پیدا می‌کند و هزینه کمتری صرف خرید کود می‌شود.

مخزن (تانک ) کود بسته به دبی سیستم و حجم آب قابل انتقال و سطح مزرعه ممکن است از ۱۰۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر حجم داشته باشد.

علاوه بر تزریق کود بوسیله تانک کود در سیستمهای آبیاری از روش شیر ونتوری استفاده می شود . در این روش عملکرد این شیرها هم شبیه تانک کودی است، مکانیزم عمل این شیرها بر اساس اختلاف فشار هیدرولیکی ایجاد شده بین نقاط ورودی و خروجی است. این اختلاف فشار ایجاد شده، باعث مکش محلول کودی به داخل لوله آب و انتقال به شبکه آبیاری می‌شود. از طریق شیرهای ونتوری می‌توانید انواعکود کشاورزی را وارد سیستم آبیاری کنید. در این سیستم نیز می‌توانید سرعت ورود محلول کودی به داخل لوله‌ آبیاری را تنظیم و کنترل کنید.

 

نکات قابل توجه در روش کود آبیاری

 • حلالیت نوع کود مصرفی در کودآبیاری باید به گونه ای باشد که در قطره چکان ها رسوب نکند.
 •  کاهش هزینه مصرف کود و کاهش هزینه ها را باید از ارزشمندترین محاسن کودآبیاری قلمداد کنیم.
 • کاهش هَدَررَفت آب و عناصر غذایی در کودآبیاری را از مزایای ارزشمند کودآبیاری عنوان شده است.
 • با اجرای کودآبیاری برای درختان میوه، عناصر محلول به طور یکنواخت در اطراف ریشه قرار می گیرد.
 • رشد گیاهان با اجری کود آبیاری بهتر و منظم‌تر صورت می‌گیرد؛ زیرا تمام مزرعه به طور یکنواخت توأم با هم کود و آب دریافت کرده‌اند.
 • توزیع آب یکنواخت بوده و به اندازه نیاز گیاه آب به خاک داده می‌شود و در نهایت شست و شوی عناصر غذایی ‌به خصوص نیترات در خاک کمتر است و این مسئله از نقطه نظر آلودگی آب‌های زیرزمینی و اثرات زیست محیطی حایز اهمیت است.
 • آب ورودی به  مخزن می تواند از هر جایی وارد شود ولی محلول خروجی از آن که شامل آب و کود محلول می باشد باید قبل از فیلترهای میکرونی مانند فیلتر توری یا دیسکی وارد سیستم شود تا با عبور از این فیلترها، ناخالصی های آن جدا شده و موجب مسدود شدن قطره چکان ها نگردد.
 •  زمان تزریق کود به داخل سیستم نباید ابتدا و انتهای آبیاری باشد. بهترین زمان وقتی است که چند ساعت از آبیاری گذشته باشد تا عمق خاک تا ابتدای محل استقرار و گستردگی ریشه خیس شده باشد و کود در لایه های بالایی تخلیه نگردد. بهتراست حداقل دو ساعت قبل از انتهای آبیاری مراحل تزریق کود به سیستم پایان یابد تا آب تمیز به داخل همه لوله ها رسیده و نازل ها نیز شسته شوند تا پس از آبیاری، رسوب ناشی از مواد معدنی یاآلی در لوله ها به جا نماند.
 •  میزان کود مصرفی باید بر اساس سطح تحت آبیاری یک شیفت و توسط متخصصین تغذیه توصیه شود.
 • می توان مقدار کود توصیه شده برای یک شیفت آبیاری را در دو نوبت آبیاری تزریق نمود. با این روش میزان کود مصرفی در یک نوبت نصف شده و غلظت پایین می آید. این عمل برای آبهای شور مناسب تر است. بطور مثال کود های ازته که شوری بالاتری دارند می توانند در دو یا سه نوبت آبیاری با غلظت کمتر استفاده شوند.
 •  الزاما نباید مقدار کود لازم یک شیفت را در یک تانکر محلول نموده و تزریق کرد بلکه می توان این کار را در دو یا سه تانکر در مدت ۳ تا ۶ ساعت انجام داد.
 •  استفاده همزمان از دو نوع کود یا بیشتر یعنی مخلوط کردن دو نوع کود در یک مخزن به صلاح نمی باشد زیرا ممکن است ترکیب آنها موجب رسوب ناخواسته در سیستم گردد. می توان دو نوع کود را جداگانه و با فاصله زمانی تزریق نمود. لازم است قبل از استفاده از کود، راهنمای روی بسته بندی آن مطالعه شود.
 •  چون محلولهای کود عموما اسیدی یا قلیایی بوده و خورندگی دارند لذا لازم است از تماس محلول با دست و صورت جلوگیری نموده و اقدامات ایمنی لازم از جمله استفاده از ماسک و دستکش را رعایت کرد.
 •  از استفاده همزمان اسید با کود باید پرهیز شود مگر در شرایط خاص که تولید کننده کود، آنرا مشخص کرده است.
 •  باید از استفاده از کودهای غیر قابل حل و یامحلول هایی که منجر به رسوب گذاری می شوند خودداری کرد.
 • حتی الامکان در زمان تزریق کود از سیستم شستشوی معکوس (Back Wash) فیلتراسیون استفاده نشود زیرا آب برگشتی به داخل استخر حاوی کود محلول خواهد بود. باید توجه شود که آب برگشتی مسموم کننده برای دام و انسان می باشد.

 

 

.Irrigation fertilizer is the use of chemical fertilizers with irrigation water. In this method, the fertilizer solution is injected into irrigation water and spread on the field and field. With the implementation of irrigation fertilizer, the growth of crops and trees is better and more regular; Because the whole farm received fertilizer and water evenly.

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید.

ادامه مطلب
24 آبان 1399

نصب پمپهای ساختمانی

پمپهای ساختمانی اصولا به دو روش بدون مخزن و با مخزن اجرا می شود.

انتخاب پمپ آب مناسب

شما پیش از انتخاب و خرید پمپ آب ، باید مشخص کنید که پمپ آب قرار است برای چند واحد مسکونی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، باید تعداد طبقات ساختمان، متراژ واحدها، تعداد افراد ساکن در هر واحد، مقدار آب مورد نیاز هر واحد، و همینطور تعداد شیرآلات و خروجی‌ها آب و محلی که پمپ باید در آنجا نصب شود را مشخص نمایید.

اما به‌طور کلی، برای خرید پمپ آب مناسب توصیه می‌کنیم این نکات را مد نظر قرار دهید:

مارک و برند: برای خرید پمپ آب مناسب سعی کنید محصولات برندهای معتبر و خوشنام موجود در بازار را انتخاب کنید و از خرید پمپ‌های بی‌نام و متفرقه بپرهیزید.

اصالت کالا: سعی کنید پمپ آب را از یک فروشگاه معتبر خریداری کنید و مطمئن شوید محصول و برند آن اصل بوده و از برند کپی برای محصول بی‌کیفیت استفاده نشده است.

قطعات یدکی: مطمئن شوید ملزومات و قطعات یدکی پمپی که خریداری می‌کنید در بازار موجود باشد تا درصورت بروز خرابی و نیاز به تعمیر پمپ دچار مشکل تامین قطعه نشوید.

گارانتی: بسیاری از محصولاتی که در بازار عرضه می‌شوند ادعای ضمانت و پشتیبانی دارند. اما متاسفانه برخی از آن‌ها در هنگام بروز مشکل، پشتیبانی لازم را از محصول‌شان به‌عمل نمی‌آورند. بنابراین اطمینان کسب کنید که گارانتی پمپ توسط تولید کننده پمپ یا نماینده آن صادر شده و از اعتبار کافی برخوردار است.

 

روش نصب پمپ آب خانگی با مخزن

برای نصب پمپ آب، به ترتیب این کارها را انجام دهید:

مرحله اول: ابتدا ورودی و خروجی پمپ را مشخص کنید. معمولا جهت ورودی و خروجی پمپ با یک فلش روی پمپ نشان داده می‌شود. ضمن اینکه جهت گردش پروانه نیز معمولا بوسیله فلش روی بدنه پمپ مشخص می‌شود. چنانچه جهت‌ها بوسیله فلش روی بدنه پمپ مشخص نشده، محلی که کلید برق در آن نصب شده مشخص کننده‌ خروجی پمپ است.

مرحله دوم: دو سر رزوه را نوار تفلون ببندید و آن‌را برای اتصال آماده کنید.

مرحله سوم: شیر یکطرفه را به سر پمپ ببندید. دقت داشته باشید که فلشی که روی شیر یکطرفه درج شده نشان‌دهنده جهت جریان آب است. بوشن ۲٫۵ را هم در جهت خروجی پمپ ببندید.

مرحله چهارم: شیلنگ‌های رابط را قبل از شیر یکطرفه و بعد از بوشن در مسیر خروجی پمپ نصب کنید.

مرحله پنچم: اگر پمپ دارای تنظیمات خاصی برای روشن و خاموش شدن و کارکرد دائمی است، تنظیمات آن را انجام دهید. در نظر داشته باشید که بهترین حالت برای مصارف خانگی این است که هر زمان شیر آب باز شد پمپ روشن شود و پس از آنکه بسته شد پمپ خاموش شود. در این حالت، چنانچه فشار آب پایین باشد پمپ بصورت خودکار روشن خواهد شد.

روش نصب پمپ آب خانگی بدون مخزن

برای انجام این کار ابتدا باید مکان مناسبی را برای نصب پمپ آب خانگی در نظر بگیریم که دارای مشخصات ذیل باشد:

 • مکان نصب پمپ آب خانگی باید سرپوشیده و به دور از نور خورشید باشد.
 • سطح زیرین پمپ آب خانگی باید صاف و یکدست باشد.
 • در صورتی که پمپ آب خانگی بیش از نیم اسب بخار قدرت دارد، بهتر است مکان نصب پمپ عایق کاری صوتی داشته باشد تا صدای پمپ سبب سلب آسایش ساکنین نشود.

به منظور نصب پمپ آب خانگی فقط کافیست تا پمپ آب را در مسیر جریان لوله اصلی آب ساختمان قرار دهید.

برای این منظور می توانید در هر مکانی که قصد نصب پمپ آب خانگی دارید، لوله اصلی آب ساختمان را ببرید.

حال لوله آب هم قطر یا حتی قطورتر از دهانه ورودی پمپ آب را با کمک مهره و ماسوره از یک طرف به لوله اصلی آب و از طرف دیگر به ورودی پمپ آب خانگی وصل می کنیم.

سپس بعد از خروجی پمپ آب خانگی شیر یک طرفه را نصب می کنیم تا در زمان خاموش بودن پمپ آب خانگی از برگشت آب به داخل پمپ جلوگیری کند.

برخی شیر یک طرفه را قبل از پمپ آب نصب می کنند، ولی بهتر است شیر یک طرفه بعد از پمپ قرارگیرد تا هنگامی که سیستم تحت فشار است و پمپ خاموش می باشد فشار روی پمپ نباشد.

نقشه نصب پمپ آب خانگی بدون مخزن شبیه به نقشه نصب پمپ آب خانگی به همراه مخزن است و فقط لوله کشی های مربوط به مخزن یا منبع در این نقشه حذف می شود.

ادامه مطلب
1 آبان 1399

وضعیت بخش آب و آبیاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲۶. بخش آب» آورده است : فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، مشابه سایر بودجه‌های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل ۷۴,۳۶۱,۱۰۷ میلیون ریال بوده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب معادل ۴/۳ و ۳/۲- درصد تغییر داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در این لایحه مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین (۱۵۰ میلیون یورو)، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن (۱۵۰ میلیون یورو) و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش (۵۰ میلیون یورو) درنظر گرفته شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است.

این گزارش می افزاید : از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح‌های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال‌های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند در طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

ادامه مطلب
22 مهر 1399

کشت و آبیاری انار

انار درختچه ‎ای است که اصل آن را آسیای شرقی و ایران نوشته‎اند. به طور وحشی در جنوب قفقاز و جنگل‎های شمال ایران، ساوه و پنجاب هندوستان، وجود دارد.آثارمیوه انار را در گورهای  مصر باستان متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد تشخیص داده‎اند عربهای مسلمان به سبب علاقه‎ای که به این میوه داشتند، پس از فتح س

رزمین اسپانیا، کشت آن را در آنجا معمول کردند و حوالی سده هشتم، شهری در اسپانیا که اکنون به نام «گراوانا» وجود دارد، در گذشته انارستان نام داشته است.میوه انار نزد قدیمیان بعنوان سمبل تولید مثل و عشق شمرده می‎شد و بنا به افسانه‎های دیگر انار به واسطه دانه‎‎های فراوانش بعنوان سمبل عامیانه ثروت و تولید مثل شناخته می‎شده است. به همین سبب است که در بعضی از نواحی ترکیه، هنوز هم، تازه عروسان، یک انار رسیده را به زمین می‎کوبند تا بدانند چند دانه به بیرون پرتاب می‎گردد و آن رانشانگر تعداد فرزندان آینده خود می‎دانند .

شرایط کشت انار

درخت انار را می توان در بیشتر خاک ها کشت کرد. و خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد.ریشه‎ های درختان انار تا عمق ۱/۵ متری در زمین نفوذ می‎کنند و در عرض ۳ متری هم در سطح زمین پخش می‎شوند. درخت انار به کم آبی مقاوم بوده و نسبت به سایر درختان میوه نیازمندیش کمتر می‎باشد ولی این بدان معنی نیست که به آبیاری دستی نیازی ندارد. برای رشد و توسعه بیشتر ریشه‎ها، باید دقت نمود که سطح آبهای زیرزمینی بالا نباشد در اینصورت بایستی اقدام به زهکشی نمود. میزان آب آبیاری بر حسب عوامل گوناگون از قبیل جنس و عمق خاک،‌شرایط  محیطی، محل و سن درخت متفاوت می‎باشد و میزان دورهای آبیاری را بایستی در هر محل تعیین و تنظیم نمود.

مهمترین ماده مغذی برای درختان جوان انار بویژه در سال اول پس از کاشت آبیاری کافی می باشد. بویژه دوره های خشک برای بهبود رشد و عملکرد و اندازه میوه بسیار مهم است اگر درختان انار در زمان گلدهی رطوبت کافی نداشته باشند باعث ریزش گل می شود ( زیادی هم باعث ریزش گل می شود).

درخت انار به کود بسیار کمی نیاز دارد و در زمان آبدهی از کودهای از کودهای کامل NPK استفاده کنید. درخت انار را به هیچ وجه در سالهای اول بارور نکنید و بخاطر داشته باشید کود زیاد بد است و باعث رشد سنگین تر شاخ و برگ می شود که بر تولید میوه تاثیر می گذارد و حتی باعث ریزش میوه می شود.

آبیاری انار

پس از احداث باغ انار ، آبیاری مهمترین عامل در عملکرد کیفی و کمی باغات انار میباشد. اگر میخواهید تولید میوه بهینه داشه باشد، آبیاری درخت انار اهمیت زیادی دارد. این مقدار آب به چندین عامل بستگی دارد. از جمله میزان بارندگی، نوع خاک ، و زهکشی خاک. درخت انار تحمل شرایط هوای بسیار خشک را دارد. اما برای تولید میوه به رطوبت کمی در خاک نیاز دارد.

آبیاری درخت انار به به چند روش مثل آبیاری غرقابی – نواری – قطره ای – بارانی و بابلر انجام میشود. که میتواند آب چاه – رودخانه و یا قنات باشد. در بین سیستمهای تحت فشار بهترین روش بابلر است. که در کنار هر درخت یک یا دو شیر نصب می گردد. و باید دقت نمود درختان گردو از اواخر مهر ماه دیگر آبیاری نشوند. چون آبیاری درخت گردو در فصل پاییز و زمستان موجب سرما زدگی درختان میشود.

بطور کلی انار ها در خاک شنی به آب و کود بیشتری نیاز دارند و در خاکهای سنگین تر بر پایه خاک رس به اندازه کافی آب احتیاج ندارند.

در نظر داشته باشید  پس از کاشت درختان انار به آب سنگین نیاز دارند و در روزهای اول کاشت دوره آبیاری را کوتاه تر کنید. این عمل باعث تحریک ریشه و شوک نهالها را کاهش می دهد و از خشک شدن نهال جلوگیری می کند. در باغهای با خاک های متوسط ، نیاز نیست هر روز نهال ها را آبیاری کنید و در بیشتر مواقع غیر از این باعث آب آلودگی و رطوبت زیادو در نتیجه پوسیدگی ریشه و سایر بیماریها می شود. در صورت عدم بارندگی کافی آب فقط برای مرطوب نگه داشتن ریشه و اطراف آن نیاز دارد. بخاطر داشته باشددر زمان آبدهی به  هیچ وجه از پاشیدن آب بر روی نهالها خودداری کنید.

وقتی میوه روی درخت انار وجود دارد، درخت خاک کاملا مرطوب را ترجیح می دهد و در دوره های طولانی هوای خشک، اگر آبیاری کم باشد باعث ریزش میوه و کوچک شدن میوه می شود.

اگر به دلایلی در دوره های خشکسالی نتوانید آب کافی را تامین کنید، فقط برای زنده ماندن درخت تلاش کنید و از تولید میوه صرف نظر کنید.

در جدول ذیل نیاز آبی روزانه درخت انار در باغی با تراکم ۱۰۰۰ درخت در هکتار و سطح سایه انداز ۵۰ درصد از محدوده آبیاری توسط درختان باغ آورده شده است.

نیاز ناخالص آبی روزانه درختان انار در ماههای مختلف سال بر حسب لیتر

سن درخت

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

۱

۵

۱۰

۱۲

۱۵

۱۵

۱۰

۵

۵

۵

۲

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۵

۵

۱۰

۳

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۳۰

۱۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۵

۴

۱۵

۲۵

۳۵

۴۰

۴۵

۴۰

۳۵

۲۰

۱۵

۱۵

۱۵

۲۰

۵ و بیشتر

۱۵

۲۵

۴۰

۵۵

۶۵

۵۰

۴۰

۲۰

۱۵

۱۵

۱۵

۳۰

این اعداد تعیین کننده نیاز ناخالص در سیستم قطره ای با راندمان ۹۰% میباشد.
• این نیاز آبی برای دمای محیطی حداکثر ۳۵ درجه سانتیگراد تعریف شده است افرایش دما محیطی باغات به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد نیاز آبی درخت انار را تا ۱۰۰ لیتر در روز افزایش میدهد.
• این نیاز آب مربوط به اقلیمهای گرمی نظیر ساوه، یزد، اصفهان، خراسان و فارس که از عمده مراکز انارکاری ایران هستند در نظر گرفته شده است.
• نیاز آبی درخت در نیمه دوم از طریق بارندگی تامین میشود. در صورت خشکسالی و عدم بارش به اندازه مطلوب تامین کمبود آب از طریق آبیاری ضرورت دارد.

آب زیادی در فصل پاییز هنگام رسیدن میوه باعث ترک میوه می شود (کمبود آب هم باعث ترک خوردگی میوه می شود). ایده این است در فصل پاییز مثل تابستان رطوبت خاک را حفظ کنید.

هنگام آبیاری با سیستم خودکار بهتر است تایمر خود را در ساعات اولیه صبح تنظیم کنید، نه در اواخر عصر یا شب انجام دهید. کهمی تواند منجر به بروز قارچ و سایر بیماری های شاخ و برگ شود. در طی چند هفته اول پس از کاشت، رطوبت خاک را بررسی کنید و در صورت لزوم زمان آبیاری را تنظیم کنید، تا رطوبت کافی برای درخت حفظ شود.

درخت انار بالغ را در فصل خشک در سال حداقل ماهی دو بار در سال آبیاری کنید. مرطوب نگه داشتن خاک از ترک خوردگی میوه انار جلو گیری می کند.

غرق آب کردن باغ در زمستان سرد، می تواند از سرما زدگی و یخ زدگی درختان جلوگیری کرد.

تکثیر درخت انار

ساده ترین، مفید ترین و متداول ترین شیوه تکثیر و ازدیاد درختان انار استفاده از قلمه می باشد. برای تهیه قلمه بهتر است از قلمه های طویل تر آفتاب خورده و قوی استفاده نمود. طول قلمه نباید از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر کمتر باشد تا بتوان نهالی پایا و استوار تولید نمود.

آماده سازی خزانه

زمین خزانه را با انجام شخم عمیق در دو جهت عمود بر هم آماده می کنند که بهتر است خاک خزانه خیلی سنگین نباشد تا امکان ریشه زایی بهتر و رشد مطلوب فراهم گردد. بهترین زمان گرفتن قلمه و کشت آن در خزانه هنگام خواب درخت است. لذا توصیه می شود بلافاصله پس از یخبندان و سرمای زمستان اقدام به تهیه خزانه و گرفتن قلمه نمود. پس در شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران اوایل اسفندماه بهترین زمان است.

پس از گذشتن یک سال در صورتی که نهال ها خوب آبیاری شوند و با علف های هرز خزانه مبارزه شود قابل انتقال به زمین اصلی خواهند بود. نهال های ریشه دار شده باید دارای رشد خوب، عاری از بیماری ها و نماتدها و قوی باشد تا بتوان در اسفندماه آن را منتقل نمود.

اگر زمان قلمه گرفتن، نوع قلمه، رقم مناسب و حمل و نقل قلمه با دقت انجام گیرد ریشه زایی در فضای باز بیش از ۹۰ درصد خواهد بود. در صورتیکه قلمه ها در گلخانه و درون گلدان پلاستیکی کشت شوند اولا ملزم به انتقال نهال قبل از بیدار شدن نبوده و می توان در سطح وسیع پس از اردیبهشت نسبت به واکاری نهال های خشک شده اقدام نمود. ثانیا از درصد بالاتر ریشه زایی نسبت به فضای باز برخوردار خواهیم بود. لازم به ذکر است کوتاه نمودن زمان جدا کردن قلمه از پایه مادری تا کشت آن در خزانه نقش بسیار مهمی در افزایش درصد ریشه زایی خواهد داشت.

به منظور انتخاب رقم باید پایه را در سال قبل و زمانی که درخت دارای محصول بوده و یا از باغات مادری که بدین منظور ایجاد شده اند انتخاب نمود. کشت قلمه انار در خزانه و در فضای باز به دو طریق و بدون استفاده از هورمون ریشه زا به راحتی امکان پذیر است.

کشت به صورت کرتی

قلمه ها را به فواصل ۵۰ سانتی متر بین دو ردیف و فواصل ۳۰ سانتی متر روی ردیف درون کرت های کوچکی که کاملا مسطح باشند کشت می کنند.

کشت به صورت جوی و پشته

در دو طرف جوی هایی به عرض ۲۰ تا ۵۰ متر، قلمه های طویل تر به صورت نسبتا مایل کشت می شوند. فواصل قلمه ها از یکدیگر نیز ۳۰-۲۵ سانتی متر می باشد. هر قلمه باید فضای کافی جهت ریشه دار شدن در اختیار داشته باشد به نحوی که ریشه ها با یکدیگر تداخل نداشته و در زمان نقل و انتقال موجب قطع ریشه های موئین نگردد.

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید.

ادامه مطلب
14 مهر 1399

قنات

به کانالهای زیرزمینی که جهت جمع‌آوری آب شیرین و انتقال آن به سطح زمین برای مصارف کشاورزی، انسانی و دامی توسط انسان حفر شده است را در ایران و آسیای میانه قنات و کاریز و در کشورهای عربی فقره می‌گویند.

بر اساس آمار وزارت نیرو حدود ۳۶ هزار و ۳۰۰ قنات در ایران شناسایی شده است، قنات هایی در ایران وجود دارد که بیش از ۲ هزار سال آبدهی دارند،اکنون که کشور در دوره خشکسالی و کم آبی قرار گرفته به اعتقاد کارشناسان، قنات، الگوی حکمرانی و مدیریت صحیح آب است و می‌تواند کشور را از کمند کم آبی نجات دهد، اگر قنات ها احیا شود، توان این را دارند تا بخشی از مشکلات آبی کنونی کشور را متناسب با الزامات زیست محیطی حل کنند

 قنات، تضمین حیات با حکمرانی صحیح آب

قناتهای شاخص ایران

قنات مون در اردستان دو طبقه راهرو دارد که با هم سه متر اختلاف ارتفاع دارند و در ۸۰۰ سال پیش ساخته شده است. این دو راهرو به دو چاه مادر ختم می شوند که ۲۷ و  ۳۰ متر عمق دارند.

قنات وزوان در میمه سه سد زیر زمینی دارد. در اواخر پاییز که نیازی به آب برای کشاورزی نیست دریچه سنگی سدها بسته می شوند و آب از قنات خارج نمی شود. آب چهار ماه درون سدها ذخیره می شود و در ابتدای فروردین دوباره دریچه ها باز شوند. در این صورت خروجی آب قنات از حالت عادی بیشتر می شود. سدهای زیر زمینی در بستری سنگی حفر شده اند و آب از آن هدر نمی رود. این قنات استثنایی در دوره ساسانیان حفر شده است. این قنات ۱۸۰۰ متر طول و ۶۴ حلقه چاه دارد و عمق چاه مادر آن ۱۸ متر است. بزرگترین سد در فاصله ۱۲۰۰ متری چاه مادر در عمق ۱۶ متری حفر شده است و ۹متر ارتفاع دارد. دو قنات  ابو زیدآباد و تلک‏‌آباد  کاشان نیز از جمله قناتهایی هستند که سد زیر زمینی دارند.

قنات هشتاد کیلومتری زارچ طولانی ترین قنات ایران است. این قنات ۲۱۱۵ چاه دارد و در دوره پیش از اسلام حفر شده است. در دوره اسلامی مسجد جامع یزد در کنار خروجی آب این قنات درست شده است و آب مسجد از این قنات تامین می شود. قنات در نیم قرن پیش ۱۵۰ متر مکعب در ساعت خروجی آب داشته است .

قنات مزدآباد اصفهان با ۱۰۰ متر عمق و ۱۸ کیلومتر طول در دوره ساسانی ساخته شده است و آبدهی بسیار بالایی دارد .

قنات قصبه گناباد با عمق چاه مادر ۳۰۰ متری عمیق ترین قنات ایران است. ناصر خسرو طول آنرا ۴ فرسنگ و عمق آنرا ۷۰۰ گز ثبت کرده است. قناتهای گناباد تنها منبع آب این شهر به حساب می آیند. قنات قصبه ۴۷۰ حلقه چاه دارد .

قنات بلده فردوس که تنها منبع آب این شهر است در دوره ساسانی حفر شده است. آب این قنات پس از آبیاری شهر ۳۵ کیلومتر در باغها روان است. در آسیاب سنتی فردوس هنوز پخت نان سنتی انجام می شود.

مهندسی قنات

روش ساخت قنات در طول چند هزاره زیاد تغییر نکرده است. اولین قدم، شناسایی آب در بالادست است که معمولا در پای کوه و ابتدای دشت قرار دارد. محل این آب زیر زمینی با پیمایش سطحی توسط افراد خبره انجام می شود. سپس با حفر چاههای آزمایشی آنرا امتحان می کنند تا از پایداری آن مطمئن شوند. سپس مقنی ها حفر چاه مادر قنات را شروع می کنند. چاه مادر معمولا یک متر قطر دارد. اگر مقنی ها خوش شانس باشن در عمق پایین تر از ۱۶ متری به آب می رسند اما گاهی تا عمق صد متری نیز پایین می روند. حفاری باید در پاییز انجام شود که فصل کم آبی است و این امکان را می دهد تا چاه هر چه عمیق تر کنده شود.
مرحله بعدی پس از تعیین محل چاه مادر محاسبه مسیر و شیب کانال قنات بر پایه  محل خروجی قنات است. شیب کانال قنات معمولا ۱ به ۱۵۰۰ است. اگر شیب کمتر باشد گندآب ایجاد می شود و اگر بیشتر باشد جریان آب باعث خوردگی می شود و قنات ریزش می کند. کنترل شیب توسط ریسمان و شاقول انجام می شود.

آب قنات 2 روستا در بوکان پس از 40 سال جاری شد - ایرناریسمان و شاقول

در ابتدا توسط ریسمان، عمق چاه مادر محاسبه می شود. ارتفاع چاههای بعدی در کاغذ حساب می شود و عمق چاهها در حین حفاری مرتبا با ریسمان کنترل می شود. سختی کار در این است که  برای محاسبه عمق چاهای بعدی باید اختلاف ارتفاع سطح زمین نیز در نظر گرفته شود.
حفاری کانال قنات از محل خروجی قنات شروع می شود زیرا در صورتی که آب به تونل بیفتد، شیب تونل باعث تخلیه آنمی شود و حفاری می تواند در سر تونل ادامه یابد. محل خروجی قنات معمولا میدان شهر یا روستا یا زمین کشاورزی فردی است که هزینه ساخت قنات را پرداخت میکند. درون کانال در محل خروجی آب معمولا سنگفرش می شود تا در مقابل طوفان دوام بیشتری داشته باشد.راهروی قنات معمولا کمتر از یک متر عرف و یک و نیم متر ارتفاع دارد.
مسئله بعدی تعیین امتداد مسیر است. این کار توسط دو چراغ روغنی انجام می شده است. از روی زمین امتداد مسیر تا چاه مادر مشخص است. در این امتداد ریسمانی روی زمین گذاشته می شود.با اختلاف یک متر روی این ریسمان دو علامت زده می شود و در زیر این دو علامت یک چاه تخلیه کنده می شود. پس از حفر چاه به عمق محاسبه شده دو چراغ نفتی دقیقا در زیر دو علامت به ته چاه انتقال داده می شوند. این دوو چراغ مه در ته چاه قرار میگیرند دقیقا در امتداد مسیر قنات هستند و مقنی ها که حفاری کانال را شروع می کنند مرتبا خود را بااین دو چراغ می سنجند. آنها باید امتداد مسیر حفاری خود را با چراغ یکی کنند. برای این کار با یک چشم از وسط راهرو به چراغها نگاه می کنند. اگر امتداد کانال درست باشد باید دو چراغ را روی هم به صورت یک نقطه ببینند. اگر کانال منحرف شده باشد دو چراغ به صورت دو نور مجزادیده می شوند و مقنی می تواند بفهمد چگونه باید مسیر را اصلاح کند.

نخاله حفاری در سطلهای چرمی از نزدیکترین چاه توسط چرخ چاه خارج و در کنار دهانه چاه تخلیه می شود. یک مقنی در سر تونل به حفاری ادامه می دهد و فرد دیگری مرتبا مسیر تونل را پیمایش می کند تا سطلهای خاک را به نزدیکترین چاه برساند و از آنجا آنها را تخلیه کند. به این ترتیب اگر مسیر قنات را از آسمان نگاه کنید سوراخهایی در زمین در یک امتداد دیده می شوند. تپه کوچکی که در کنار هر چاه درست می شود از ورود آلودگی سطح زمین به قنات جلوگیری می کند.

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید. 

ادامه مطلب
4 مهر 1399

آبیاری زعفران

زعفران گیاهی است که نیاز آبی کمی داشته و با توجه به اینکه پیاز زعفران در عمق ۲۰ سانتی کاشته می شود آنقدر آب داده شود که حداکثر رطوبت آن تا عمق ۴۰ سانتی متری در زمین نفوذ نماید زیرا آبی که در عمق بیشتر نفوذ کند قابل جذب ریشه زعفران نبوده و هدر می رود.

به جای آب زیاد می توان تعداد دفعات آبیاری را افزایش داد که بازده بهتری خواهد

داشت و با توجه به اینکه زعفران عمدتا در مناطق خشک کشت می شود که دارای دوره طولانی گرما و تابش آفتاب می باشد مدیریت آبیاری بسیار ضروری است. تحقیقات دانشمندان اسپانیا ثابت کرده است که زعفران پس از طی دوره خواب حقیقی حدود ۴۰ الی ۵۰ روز هم احتیاج به درجه حرارت ۲۳ تا ۲۵ درجه دارد که اعضاء برگ و گل را در داخل جوانه خود بوجود آورد و حدود دو هفته نیز باید درجه حرارت خاک به ۱۷ درجه کاهش یابد تا خواب پیاز به کلی شکسته شده و با نزول باران یا یک آبیاری از خاک بیرون آید. پس ملاحظه می‌کنید که چرا در مناطق سردسیر گل‌ها زودتر و در گرمسیر دیرتر می رویند زیرا عبور یک جبهه سرد و طولانی و باران و یا آبیاری در شهریور می‌تواند گل‌ها را در منطقه سردسبر در هفته اول مهر بیرون آورد و یا ادامه گرمای طولانی تابستان و نبودن جبهه سرد در مهر می‌تواند گل را در منطقه گرمسیر تا اواخر آبان به تأخیر اندازد اما لازم است بدانیم هم آب زود و هم آب دیر اثر بد باقی می‌گذارند و در یک سال عادی بهترین زمان آبیاری اول در سردسیر دهه اول مهر و در گرمسیر اواخر مهر می‌باشد و معمولاً مزارع زعفران ۵ بار در سال آبیاری می‌شوند.

آب اول (بسار آب): که در سردسیر در اوایل مهر انجام می‌شود و عمل سله‌شکنی و چهار شاخ‌زنی پس از این آبیاری انجام می‌شود و سه هفته بعد گل‌ها نمودار می‌شوند.
آب دوم (زاج آب): که معمولاً ۴۰ روز پس از آبیاری اول اتفاق می‌افتد از ضروریات این آبیاری این است که قبل از آن می باید کود شیمیایی و کود حیوانی مزرعه شخم شود و سپس آبیاری کنیم.
دو آبیاری فوق در توسعه ریشه‌های پیاز زعفران و رسانیدن غذا به آنها و رشد و نمو گیاه و درشت‌کردن پیاز دختر بسیار مهم‌اند و معمولاً پس از این دو آبیاری بارندگی‌های پاییزه و سپس سرما و برف‌های زمستانی نیاز آبی زعفران را تأمین می‌کنند. اما در سال‌هایی که در پاییز خشکسالی بوده و جبهه هوای گرم دیر از بین برود آب سومی در آذر ماه نیز لازم می‌شود ولی باید خیلی محتاط بود که مواجه با یخ‌زدگی زمین نشود که صدمه کلی به پیازها وارد شود بنابراین مصلحت است که از ۲۰ آذر ماه به بعد در سردسیر از آبیاری ممانعت به عمل آوریم.
اگر در زمستان بارندگی و یا برف به مقدار متعارف از آسمان ببارد به کمک دو آبیاری که انجام شده زعفران در دوران شدت رشد فعالیت طبیعی داشته و برگهایش روزی نیم سانتیمتر رشد می‌کند و در اسفند ماه طول آنها تا ۶۰ سانتیمتر و بیشتر می‌رسد و پیاز دختر کامل شده و جای مادر را می‌گیرد و پیاز مادر با ریشه‌هایش از بین می رود.
آب سوم: در اثر رطوبت زمستانه علوفه هرز می رویند لذا در اوایل اسفند آبیاری سوم انجام می‌شود که عملیات وجین را آسان‌تر می‌کند.
آب چهارم: این آب که تا اواخر اسفند ماه داده می‌شود برای حفظ رطوبت پیاز در خاک مهم است و درشتی پیاز دختر را حفظ می‌کند و در سال‌های مرطوب و در نقاط سردسیر به همین چهار آب بسنده می‌شود.
آب پنجم (زرد آب): این آب که قبل از زرد شدن برگ های زعفران صورت می‌گیرد آخرین آبیاری زعفران به حساب می‌آید و معمولاً در فروردین ماه صورت می‌گیرد.
توجه کنید که گرچه تحقیقات انجام شده  کل نیاز آبی زعفران را در حدود ۳۰۰۰ متر مکعب معلوم کرده است اما در بین دفعات آبیاری آنچه که در اسفند انجام می‌شود بسیار مهم است زیرا در اسفند و فروردین میزان تبخیر رطوبت خاک و گیاه زعفران به علت گرم شدن هوا و انبوهی برگ ها بیشترین مقدار می‌شود از طرفی گیاه در این ماه ها ریشه است و نمی تواند نیاز آبی خود را برطرف کند بنابراین در این دوره که مواجه با توقف رشد گیاه می باشد آبیاری اسفند موجب حفظ رطوبت خاک اطراف پیاز شده و لذا رطوبت پیاز جوان به خاک کشیده نمی‌شود و دوم این که بارانهای اسفند و فروردین بی‌نهایت با ارزش و مهم‌اند زیرا برگ‌ها را شاداب نگهداشته و در برگشت مواد غذائی از برگ‌ها به پیازها و درشت کردن آنها بسیار مؤثرند و پیش‌بینی می‌شود که اجرای آبیاری بارانی در اسفند ماه یا پاشیدن آب با تانکر روی مزارع در سال‌هایی که اسفند و فروردین خشکسالی می‌شود مفید واقع شوند.
در تحقیقات اخیر که در قائن صورت گرفته اثرات آبیاری قطره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به آن می توان مصرف آب را به ۲۲۷۰ متر مکعب در هکتار سال کاهش داده و موجب افزایش عملکرد بیشتر شد.

آبیاری تابستانه: در تحقیقی که در سال ۱۳۷۳ به مدت سه سال در بجستان و خضری قائن صورت گرفته انجام یک آبیاری در نیمه مرداد ۴۰٪ محصول را افزایش داده است این تحقیقی بعداً در مشهد نیز  تکرار شده و در آنجا نیز روی مزرعه جوان ۲۰٪ به محصول اضافه شده است و تاکنون افرادی زیاد گزارش داده‌اند که از یک آبیاری در نیمه مرداد افزایش عملکرد بدست آورده‌اند اما تحقیقات بعدی  گزارش داده‌ اند که آبیاری تابستانه کمک به افزایش کنه در پیاز زعفران می‌نماید که با توجه به ماندگاری زعفران به مدت ۸ سال در خاک می‌تواند موجب خسارت و ایجاد کچلی در مزرعه بگردد. اینک از آن‌جاکه افزایش محصول در اثر آبیاری تابستانی چشمگیر و قابل توجه است و نمی‌توان به آسانس از آن چشم‌پوشی کرد لذا به کشاورزان توصیه می‌شود حتماً پیازها را قبل از کاشت با کنه‌کش ضد‌عفونی نمایند و آنها را عمیق‌تر بکارند و اگر در سال دوم با نمونه‌گیری پیازها آلودگی کنه را در خاک مزرعه مشاهده نمی‌کنند لذا از آنجا که در روش نوین زعفرانکاری ماندگاری پیاز در خاک کوتاه بوده و بیش از ۴ سال توصیه نمی‌شود لذا کنه دارای خسارتی نمی‌شود و انجام آبیاری نیمه‌ی‌دوم مرداد از سال دوم مفید بوده و افزایش عملکرد و سود کشاورز را تأمین می‌کند .
کشاورزان می‌باید از اهمیت آبیاری‌های اسفند غافل نمانده و تأثیر مهم بارندگی‌های اسفند و فروردین را در درشت شدن پیازها از نظر دور ندارند.

 

———————————————————————–

در خراسان به طور سنتی آبیاری مزارع زعفران محدود به چهار آبیاری می باشد، اما در فاصله ماههای مهر و اردیبهشت نیاز آبی زعفران مانند هر گیاه دیگر باید تامین گردد.  پس از پایان کاشت پیازهای زعفران که حداکثر تا آخر شهریور ماه طول می‌کشد حدود ۱۵ تا ۱۰ روز بعد از کاشت اقدام به آبیاری مزرعه می‌نمایند. در نقاط مختلف خراسان بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبیاری زعفران شروع می‌شود. با توجه که گل کردن زعفران تا حدودی تابع آب اولیه می‌باشد لذا برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آب اول را در بین قطعات با فاصله چند روز تقسیم می‌کنند تا بدین وسیله دوران اوج گلدهی قطعات با یکدیگر همزمان نباشد. آب اول زعفران خیلی مهم است و تمام نقاط زمین باید بطور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم و هم زمان بیرون آیند.

بعد از گاو رو شدن مزرعه برای سله شکنی از کج بیل و چهار شاخ فلزی یا گاو آهن ایرانی با عمق کم استفاده می‌شود متعاقب آن زمین را ماله می‌کشند. سله شکستن زمین باعث می‌شود که جوانه‌های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و رشد قوی و مطلوبی داشته باشند. پس از آبیاری اول به فاصله ۲۰ – ۱۵ روز بعد از آن اولین گلهای زعفران ظاهر می‌شوند بدیهی است که مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نمی‌دهد. از اوایل فروردین تا زمانی‌که رنگ برگها به زردی مایل شود هر ۱۲ – ۶ روز یکبار آبیاری انجام می شود. بعد از وجین یک نوبت آبیاری به تاخیر بیفتد تا علفهای هرز از بین رفته و مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پیاز موثر است.

آزمایشات نشان داده است که یک آبیاری در مرداد ماه می تواند باعث افزایش عملکرد زعفران گردد؛ هر چند تا حصول نتایج موکد دیگر به دلیل افزایش بیماری قارچی در زعفران؛ این آبیاری قابل توصیه نمی باشد.

———————————————————————–

با توجه به نیاز کم آب زعفران معمولا کشاورزان از روشهای ستی استفاده می کنند ولی می شود با استفاده از روش قطره ای و استفاده از نوار تیپ جهت آبیاری ردیفهای کشت زعفران استفاده نمود.

 

Saffron is a plant that needs little water and due to the fact that saffron bulbs are planted at a depth of 20 cm, enough water should be given so that its maximum moisture penetrates to a depth of 40 cm in the ground because water that penetrates deeper can absorb the roots. There is no saffron and it is wasted. Instead of a lot of water, the number of irrigations can be increased, which will give better yields

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید.

ادامه مطلب
27 خرداد 1399

کشت و آبیاری ذرت

ذرت یکی از غلات مهم و پر محصول و دارای اهمیت در تغذیه می باشد. از نظر سطح کشت بعد از گندم و برنج سومین غله به حساب می اید و بیش از ۴۵ درصد ذرت دنیا در امریکا تولید می شود. مهمترین مناطق کشت ذرت در ایران استانهای مغان ، اردبیل ، مازندران ، گرگان و اطراف تهران می باشد . بنا به امار سال ۱۳۸۲ سطح کشت ذرت دانه ای در ایران حدود ۲۱۰ هزار هکتار بوده که نزدیک به ۲ میلیون تن عملکرد دانه داشته است بیشترین سطح کشت مریوط به استان فارس در حدود ۱۰۰ هزار هکتار بوده که تولید ان بیش از ۶ هزار تن ذرت دانه ای بوده که مقام اول کشوری را دارد. ذرت به عنوان گیاه دنیای جدید شناخته شده که حدود ۳ هزار سال قبل از میلاد در امریکای جنوبی وجود داشته و بعد از سفر کریستف کلومب یعنی در ۱۴۹۴ میلادی از کوبا به اروپا و از انجا به اسیا منتقل شد.

منشأ و تاریخچه ذرت

منشأ اولیه ذرت آمریکا است . ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در مکزیک ، آمریکای مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است .

     تحقیقات باستانشناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که ذرت حدوداً ۴۵۰۰ سال قبل از تاریخ در آنجا کشت می گردید . سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر می نمایند که این سه مبداء منطبق با سه تمدن بزرگ در آمریکای جنوبی و مرکزی بوده ( inca در پرو Aztec در مکزیک ، Maya در گواتمالا)‌ پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ ذرت وارد اسپانیا گردید و از آنجا به ایتالیا و پرتغال و سایر کشورهای اروپائی گسترش یافت. پرتغالیها در اوایل قرن شانزدهم میلادی ذرت را وارد اندونزی ، افریقا ، هندوستان و چین نمودند. وارد شدن ذرت به ایران در سال ۹۲۱ شمسی توسط پرتغالیها صورت گرفت و از آن به بعد بعنوان یک زراعت فرعی در حاشیه مزارع و باغات صیفی کشت می گردید. در ایران ذرت از سه دهه پیش رفته رفته جای خود را باز کرد و در سال ۱۳۵۳ جزء طرح های افزایش تولید جای داده شد.

اهمیت و ارزش غذایی ذرت

ذرت به دلیل خصوصیات خیلی زیاد خود مخصوصاً بدلیل قدرت سازگاری به شرایط اقلیمی گوناگونی که دارد خیلی زود در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داده . گیاه ذرت مواد قندی و نشاسته زیادی دارد و عملکرد محصول ذرت علوفه ای بیش از ۸۰ تن در هکتار است. این گیاه یکی از بهترین گیاهان برای تولید علوفه سبز ، سیلو و دانه است.

    ذرت علوفه ای ، علوفه بسیار خوشخوراکی جهت گاو و گوسفند است و شرایط مکانیزاسیون را بخوبی می پذیرد این نوع ذرت دارای مــــقادیر خیلی زیادی مواد معدنی مخصوصاً N.P.K CA. در مقایسه با موقعی است که بصورت دانه مصرف می گردد. در یک ســـــری آزمایش مشخص شده است که حدود ۵۰% ماده خشک در برگ و ساقه ذخیره می گردد، همچنین حدود ۳۷% ازت ، ۲۶% فسفر و ۶۱% پتاس و ۷۹% کلسیم در برگ و ساقه موجود می باشد. علوفه این نوع ذرت غنی از مواد گلوسیدی و انرژی زا و فقیر از پروتئین است به همین دلیل این نوع علوفه را باید همراه با علوفه هائی که غنی از پروتئین هستند. بطور مخلوط در جیره غذایی دام وارد نمود. در ضمن ذرت فوق العاده سهل الهضم بوده و سیلوی آن برای دامهای پرواری عالیترین غذا است.

عوامل دیگری که باعث گردید این گیاه به مقدار خیلی زیاد گسترش یابد عبارتند از :

۱.     مقاومت خیلی زیاد نسبت به خشکی و ورس

۲.     عملکرد زیاد آن در هکتار

۳.     قدرت پذیرش مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت ، برداشت

۴.     پذیرش کشتهای متوالی به مدت چند سال

۵.     سهم عمده و نقش روز افزون ذرت در تأمین مواد غذایی مورد نیاز انسانها ، دام و طیور و مصارف صنعتی

۶.     ارزش علوفه ای دانه و کاه ذرت

خواص گیاه شناسی ذرت

ذرت گیاهی است یک پایه بدین معنی که گلهای نر و ماده جدا از هم ولی بر روی یک پایه قرار دارند. ذرت دارای ساقه استوانه ای می باشد که در مقطع عرضی بیضوی است. ارتفاع ساقه بسیار متغیر و بسته به شرایط اقلیمی به ۸ متر هم می رسد ولی بطور معمول ساقه ذرت ۳-۵/۱ مـــــتر طول دارد ضمناً ساقه ذرت تقریباً ۳ سانتی متر و حدود۸ تا ۱۲ میان گره می باشد.

برگهای ذرت شبیه سایر غلات شامل پهنک برگ و غلاف است . غلاف برگ ذرت ساقه را در آغــوش می گیرد و طول برگ به ۸۰-۳۰ سانتی متر و عرض آن به ۱۰ سانتی متر می رسد

تعداد برگهای ذرت بطور متوسط بین ۱۲تا۱۸ عدد است .واریته های زودرس تعداد برگ کمتر و ارقام دیررس برگ بیشتری دارند. ذرت دارای ریشه های قوی و انبوه ولی سطحی است.

    همانطور که اشاره شد ذرت گیاهی است یک پایه و در نتیجه بعلت جدا بودن اعضاء زایشی گرده افشانی آن بطور غیر مستقیم و بیشتر بــــــوسیله باد صورت می گیرد و باد می تواند گرده ها را تا چندین کیلومتر منتقل نماید. تحت شرایط عادی مدت ۲۴ساعت زمان لازم است تا عمل باروری یک بلال بطور کامل صورت گیرد.

انواع ذرت (بر حسب ساختمان دانه )

ذرت دارای یک گونه می باشد ولی ارقام و واریته های بیشماری از آن وجود دارد به همین لحاظ واریته ها را برحسب ساختمان دانه به گروههای مختلف طبقه بندی می نمایند.

۱.     ذرت دندان اسبی

۲.     ذرت بلوری

۳.     ذرت آردی

۴.     ذرت شیرین ( قندی) (sweetcorn)

۵.     ذرت پاپ کرن(pop corn) یا نقل وپیرزن

۶.     ذرت غلاف دار( گلوم دار )

۷.     ذرت مومی

آبیاری ذرت

ذرت یک گیاه وجینى است و معمولاً به‌روش شیارى آبیارى مى‌شود. این گیاه براى تکمیل چرخه زندگى و تولید محصول مناسب به‌آب نیاز مُبرم دارد و در پاره‌اى از مراحل رشد، مثلاً گسترش سریع برگ‌ها، گرده‌افشانى و پرشدن دانه که معمولاً با ماه‌هاى گرم تابستان مصادف است، نیاز این گیاه به‌ آب شدت مى‌یابد. تعداد و فاصله بین آبیار‌ها تحت‌تأثیر متغیرهاى آب وهوائی، خاکى و گیاهى مختلف قرار مى‌گیرد و مى‌تواند بین ۲ تا ۱۵ بار تغییر کند. اگر بستر بذر در موقع بذرکارى خشک باشد به‌منظور تسریع در جوانه زدن بذر و یکنواخت شدن سطح سبز مزرعه آبیارى آن قبل از بذرکارى ضرورى است.

زراعت ذرت در مناطقى با بارندگى‌هاى سالانه بین ۲۵۰ تا ۲۵۰۰ میلى‌متر به‌صورت دیم‌کارى امکان‌پذیر هست؛ مقدار کل آب مصرفى این گیاه به‌صورت تبخیر و تعرق در خلال دوره رشد تقریباً ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلى‌متر است که تقریباً به‌نسبت مساوى بین این دو فرآیند تقسیم مى‌شود.

ذرت به صورت ردیفی (در روشهای غرقابی) ، نوار تیپ (در روش قطره ای) و سنتر پیووت (در روش بارانی ) آبیاری می گردد.

 

این نوشته مانند سایر نوشته های rooinkala در حال مطالعه و بروزرسانی است. نظرات و تجربیات خود را درباره این نوشته اعلام فرمایید. 

ادامه مطلب